Mežotnes internātvidusskola

 

 

 

 


  

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES LĒMUMS

Bauskā 2015.gada 26.novembrī 

prot.Nr.23, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Mežotnes internātvidusskola” (turpmāk– izglītības iestāde) realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2015.gada 1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 39 izglītojamie, 2015.gada 1.novembrī–37 izglītojamie. Vidusskolas posmā 8 izglītojamie mācās apvienotajā 11./12.klasē, pamatizglītības programmu apgūst 29 izglītojamie (5./7.klasē– 8, 6./9.klasē– 11, 8.klasē – 10izglītojamie). Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi (21,277 likmes) un 9tehniskie darbinieki (7,95slodzes). Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt infrastruktūras uzturēšana ir no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Izglītības iestādes ēka paredzēta 350 izglītojamajiem. Izglītības pieejamību izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” izglītojamajiem, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, var nodrošināt Iecavas internātpamatskola, Bauskas 2.vidusskola, novada pamatskolas, kas atrodas tuvāk izglītojamā dzīvesvietai, kā arī Kandavas profesionālā vidusskola Saulainē, kurā var apgūt metinātāja specialitāti no 17 gadu vecuma. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,15.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu,Bauskas novada dome nolemj: 1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513901010, adrese: Mežotnes internātvidusskola, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama līdz 2016.gada 8.jūlijam. 2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt likvidējamās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktori Daci Peņķi par izglītības iestādes likvidāciju. 3. Uzdot likvidējamās Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktorei Dacei Peņķei: 3.1. līdz 2015.gada 30.decembrim informēt izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par iestādes likvidēšanu; 3.2. līdz 2016.gada 15.jūnijam nodrošināt likvidējamā iestādē „Mežotnes internātvidusskola”materiālo vērtību un lietu sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai 2 attiecīgajām institūcijām (sakārtot visus iestādes pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Jelgavas zonālā Valsts arhīva prasībām nodošanai arhīvā, kā arī sagatavot mantu un dokumentāciju nodošanai Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”. 4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam līdz 2016.gada 15.jūnijam, izveidot iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidācijas komisiju, kuras uzdevums ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”. 5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai Mārai Bauvarei: 5.1. līdz 2015.gada 30.decembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojuma saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu; 5.2. līdz 2015.gada 30.decembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā par izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra ar 2016.gada 8.jūliju. 6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam R.Ābelniekam. 

                                                                                                                       Domes priekšsēdētājsR.Ābelnieks

 

 

Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv